OV3- Basisaanbod

OV3 Basisaanbod

 

 

Doelgroep


ov3

Type "OV3- basisaanbod" richt zich naar jongeren voor wie de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat de leerling, ondanks allerlei aanpassingen, verhinderd wordt om het gemeenschappelijk curriculum in het regulier onderwijs te kunnen blijven volgen.

Onze schoolwerking richt zich op het maatschappelijk functioneren, het participeren en de tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

 

Handelingsplanmatig werken


We zetten maximaal in op handelingsplanmatig werken:

  • Bij alles wat we doen, vertrekken we steeds vanuit de noden van de leerlingengroep of meer specifiek de leerling.
  • Alle lessen, projecten, cursusmateriaal,… die gemaakt worden, worden gekozen vanuit deze doelen en noden.
  • De evaluatie van doelen die vooropgesteld zijn, bepalen de volgende keuze van doelen.

Dit is het cyclisch proces, dat zo kenmerkend is voor handelingsplanmatig werken. De methodiek van handelingsgericht werken zit verweven in hoe we onze school inrichten:

  • Ons handelen is doelgericht

Zoals hierboven omschreven bepalen we onze doelen via het proces van handelingsplanmatig werken, waarin we het traject van de leerling omschrijven en op die manier zorg op maat bieden. Indien nodig wordt er gewerkt met een Individueel Handelingsplan (IHP). Daarnaast accentueren we de individuele ondersteuning die de leerling kan genieten (SOVA-training).

  • De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal

Via ons multidisciplinaire team (kiné, logo, ortho, …) proberen we om te gaan met alle leerstijlen van leerlingen. Hiernaast hebben we ook oog voor de opvoedingsbehoefte van de leerlingen.

  • Het gaat om afstemming en wisselwerking

We zien het kind steeds in relatie met de context, respecteren deze en integreren deze in de werking.

  • De leerkracht doet er toe

Binnen onze auti- werking installeren we structuurklassen die ieder kind ten goede kan komen. De leerkracht werkt hierbij met een dag –en weekplanning, visualisaties bij het lesgeven en taken, … Ook bij leerlingen met andere noden, zoekt de leerkracht naar de best passende aanpak voor deze specifieke leerling, bv wekelijks een individueel gesprek wanneer er zorg is rond het welbevinden van de leerling of bv individuele, functionele instructie wanneer de leerling het moeilijk heeft met talige instructies. Er wordt gericht geïnvesteerd in de medewerkers teneinde een constante kwaliteit te kunnen garanderen.

  • Positieve aspecten zijn van groot belang

Belang van het welbevinden van de leerling en het geloof in zijn talenten, ook bv in ASS- specifieke sterke kanten. Positieve benadering tussen leerkrachten en leerlingen wordt gestimuleerd.

  • We werken constructief samen

We zetten in op de samenwerking met ouders en externe hulpverleningspartners. Binnen onze schoolwerking is de zorg van groot belang.

  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

Via ons leerlingenvolgsysteem is het traject van de leerling zichtbaar voor alle leerkrachten en kan dit ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de ouders. De leerkrachten gebruiken hun expertise om de leerlingen te ondersteunen en bewaken het handelingsgericht werken. Voor leerlingen binnen het type basisaanbod vindt er na de opleidingsfase een evaluatie plaats waarin gekeken wordt of het aangewezen is de leerling opnieuw te laten aansluiten bij het gewone secundaire onderwijs. Dit wordt geleid door ons multidisciplinaire team.

Sociaal-emotionele ondersteuning


Onze school wil een omgeving creëren waarin de ontwikkeling van de leerling (op vlak van kennis, vaardigheden en competenties) maximaal wordt gestimuleerd en waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien..

Wij handelen vanuit de sociaal-emotionele ontwikkelingsvisie waardoor wij maximaal zorg op maat kunnen bieden. De opvoeder neemt de individuele ondersteuning op zich waarin o.a. aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden.

Op die manier vormt deze opvoeder de vertrouwenspersoon voor de leerling met ASS

Aanbod


Hierbij verwijzen wij naar "ons aanbod" op de home pagina in verband met onze verschillende opleidingen.