Socio Emotionele ondersteuning (SEO)

Socio Emotionele ondersteuning (SEO)

 

 

 

Socio Emotionele ondersteuning (SEO)

Socio emotionele ondersteuning kunnen we als volgt omschrijven: op een systematische manier nagaan hoe elk van de leerlingen het maakt op school en in de klas op vlak van welbevinden, zelfbeeld en sociale competentie maar ook met aandacht voor het school- en klasklimaat.

Op basis van deze gegevens worden interventies gebouwd zodat enerzijds de basisaanpak beter aansluit bij het profiel en de noden van de klasgroep – preventieve maatregelen – en anderzijds ook de zorgleerlingen ondersteuning op maat krijgen – remediërende tussenkomsten”

Sociale vaardigheden (SOVA)


sova

In de SoVa wordt gewerkt aan Sociale Vaardigheden. Concrete thema’s zijn “het omgaan met conflicten, gevoelens, sociale media zoals facebook, zelfbeheersing, vriendschappen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, enz.”

Hiervoor hebben we een apart lokaal waar jongeren in een vertrouwelijke sfeer, ofwel in 1-1 of in kleine groepjes begeleid worden tijdens een lesuur.

Een team van leerlingbegeleiders leiden de SoVa- sessies, de coördinatie gebeurt door de zorgcoördinator.

 

Interne time out


Interne Time Outr

In onze school hebben we een permanente interne time- out voorziening.

Leerlingen die het even moeilijk hebben of een rustmoment nodig hebben, worden hier opgevangen en begeleid om daarna terug te kunnen aansluiten bij het klasgebeuren. Een lokaal staat ter beschikking voor de jongeren die even tot rust willen komen na een crisis of conflict. Jongeren kunnen er met de leerlingbegeleider een oplossing zoeken voor het probleem.

Er wordt gewerkt volgens de methode Life Space Crisis Intervention en HERGO (herstelgesprekken).

Gelijke onderwijskansen (GOK)


GOK

Werken aan Gelijke OnderwijsKansen (GOK) is een belangrijke opdracht voor elke school. Kansen bieden aan elke leerling om tot een maximale ontplooiing te komen, behoort tot één van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.’ Als school trachten wij alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden en hen te begeleiden in hun ontwikkeling tot mondige en kritische volwassen. Het GOK- beleid focust zich op kansarme jongeren om hen extra steun te bieden, zodat ook zij alle kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien.

In onze school wordt gewerkt rond de volgende drie terreinen:

  • Ouderbetrokkenheid en onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning

We gaan op zoek naar initiatieven om zo veel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en spelen in op de verschillende zorgvragen.

  • Samenwerken met externe partners / netwerken

We proberen een brug te slaan met mensen buiten de school om zo bepaalde activiteiten (vb. vrijetijdsbesteding) laagdrempelig (vrij toegankelijk) te maken.

  • Functionele Taalvaardigheid

We werken een gericht aanbod uit rond taalvaardigheid in het onderwijs. Hierbij wordt taalvaardigheid, zoals luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten bij leerlingen bevorderd.

In deze GOK-cyclus leggen we de klemtoon op de integratie van BGV-termen in ASV, de schoolbibliotheek en het leesplezier en tot slot ook op het gebruik van duidelijke taal in de geschreven documenten.

Cel leerlingenbegeleiding - Overlegtafels


overlegtafels

VIBSO volgt haar leerlingen op de voet! Bij problemen is de eerstelijnzorg met de klastitularis en de verantwoordelijke opvoeder hierbij heel belangrijk.

Naast die zorg is er wekelijks een vergadering van de cel leerlingenbegeleiding. Samen met het CLB, de opvoeders, de orthopedagoog en de directie, worden de zorgvragen aangepakt die een meer indringende aanpak nodig hebben.

Soms wordt vanuit de cel een doorverwijzing naar een externe dienst (bv. thuisbegeleiding, VAC, ...) voorgesteld.

Wanneer er externe begeleiding betrokken is organiseren wij vaak overlegtafels met alle partners, nl. jongeren, ouders, externe diensten en school.

Externe diensten zijn onder meer een OOOC, ambulante thuisbegeleiding, vzw Groene Zorg, psychologische ondersteuning, CGG, CAW, enz. Ondertussen kennen wij een uitgebreid netwerk.

"Zorgzame school" betekent ook dat eventuele zorgen en problemen met leerlingen vertrouwelijk en discreet behandeld worden waardoor de privacy gerespecteerd wordt.